DECAL DÁN TƯỜNG VOI ĐO CHIỀU CAO (DC14)


                                                         KÍCH THƯỚC KHI DÁN 75x130
                                                         KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60x90