DECAL DÁN TƯỜNG CB71 (KẾT HỢP DC85+DC92 + DC223 + DC226)